Olaydı

Sal, Eyl 25, 2018

Okurken

Sînemde ger müessir bir dûd-ı âh olaydı
Ruh-sârını yakardım ger gökte mâh olaydı

Evvel senin elinden şekvâya ben giderdim
Âlemde âşıkana bir dâd-hâh olaydı

Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı

Olmazdı kalb-i mahzûn tâ böyle zâr u mecnûn
Çeşmin kılaydı efsûn zülfün penâh olaydı

El çektim ey vefasız vaslın temettu’undan
Rûyına bâri bende tâb-ı nigâh olaydı

Kasd eylemek rakîbe kûyunda pek günehmiş
Ben hasmım öldüreydim koy bir günâh olaydı

Hattın Habeş kuluyla alsaydı Fas diyarın
Zülfün sevad-ı Çine tek padişâh olaydı

Ömrüm içinde senden ger bir vefâ göreydim
Râzı idim gâmınla ömrüm tebâh olaydı

Güçmüş murada ermek NEVRES vefâ yolunda
Ey kâş kûy-i yâre bir başka râh olaydı

Osman Nevres

Şerhini okumak isterseniz: http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/345.pdf

Yorum Yaz